Non-Discrimiation

OCR Notice of Non-Discrimination

Source: HHS Office of Civil Rights
Pediatric Dentistry of Chattanooga, PLLC
Complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability or sex.

Pediatric Dentistry of Chattanooga, PLLC
Does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability or sex.

Pediatric Dentistry of Chattanooga, PLLC:

 • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
  • Qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats)
 • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
  • Qualified interpreters
  • Information written in other languages

If you need these services, contact Timothy Noonan, Civil Rights Coordinator.
If you believe that Pediatric Dentistry of Chattanooga, PLLC has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability or sex, you can file a grievance with:
Southeast Region-Atlanta (Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee)
Timothy Noonan, Regional Manager
Office for Civil Rights
U.S. Department of Health and human Services
Sam Nunn Atlanta Federal Center
Suite 16T70
Atlanta, GA 30303-8909
Customer Response Center: (800) 368-1019
Fax: (202) 619-3818
TDD: (800) 537-7697
Email: ocrmail@hhs.gov
You can file a grievance in person or by mail, fax or email. If you need help filing a grievance, Timothy Noonan, Civil Rights Coordinator is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights electronically through the Office of Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue SW
Room 509F, HHH Building
Washington, DC 20201
Toll Free: 1-800-868-1019
TDD: (800) 537-7697
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

Tennessee & Georgia

We will take reasonable steps to provide free-of-charge language assistance services to people who speak languages we are likely to hear in our practice and who don’t speak English well enough to talk to us about the dental care we are providing.

Spanish:

Tomaremos acciones razonables para proporcionar servicios de asistencia lingüística gratuitos a aquellas personas cuyo lenguaje escuchemos frecuentemente en nuestro consultorio y que no hablen un inglés lo suficientemente bueno como para hablar con nosotros sobre el servicio odontológico que suministramos.

Arabic:

سوف نقوم باتخاذ خطوات معقولة من أجل توفیر خدمات المساعدة اللغویة بدون تكلفة للأشخاص الذین یتحدثون لغات أخرى من
المرجح أن نستمع إلیھا خلال ممارستنا والذین لا یتقنون تحدث الإنجلیزیة بشكل جید یمكنھم من التحدث إلینا فیما یتعلق برعایة الأسنان
التي نقدمھا.

Portuguese:

Tomaremos medidas razoáveis para prestar serviços de assistência de linguagem livres de encargos para as pessoas que falam línguas que poderemos ouvir na nossa prática e que não falam Inglês bem o suficiente para nos falarem sobre os cuidados odontológicos que estamos a fornecer.

Chinese:

我们将有序地做到提供免费的语言服务使我们能听懂英语不好的人向我们咨询有关牙齿护理

Vietnamese:

Chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho những người giao tiếp bằng những ngôn ngữ mà chúng tôi có thể nghe thấy tại phòng khám của mình và cho những người không có đủ trình độ tiếng Anh để thảo luận về dịch vụ chăm sóc nha khoa mà chúng tôi đang cung cấp.

Korean:

저희는 적절한 조치를 통하여 언어 지원 서비스를 무료로 제공할 것입니다. 다만, 실제로 저희에게 관심이 있는 언어를 쓰지만 저희 치아 관리 서비스에 대해 의견을 줄 수 있을 만큼 영어로 의사소통이 원활하지 않는 경우로 한정합니다

French:

Nous prendrons les mesures raisonnables pour fournir des services d’assistance linguistique gratuits pour les individus qui parlent des langues que nous sommes susceptibles d’entendre durant nos séances et qui ne parlent pas suffisamment bien l’anglais pour discuter avec nous concernant les soins dentaires que nous fournissons.

Laotian:

ພວກເຮົາຈະໃຊ້ຂັ້ນຕອນທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາບໍ່ເສຍຄ່າແກ້ຄົນຜູ້ທີ່ເວົ້າພາສາທີ່ພວກເຮົາອາດຈະໄດ້ຍິນຢູ່ໃນການຝຶກຊ້ອມຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຜູ້ທີ່ບໍ່ເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ດີພໍ ເພື່ອລົມກັບພວກເຮົາກ່ຽວກັບການເບິ່ງແຍງດູແລແຂ້ວທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງຈັດໃຫ້.

Amharic:

አገልግሎት በምንሰጥበት ወቅት ልንሰማቸው የምንችል የተለያዩ ቋንቋዎችን ለሚናገሩና ስለምንሰጠው የጥርስ ሕክምና ለመነጋገር የሚያስችል በቂ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ለሌላቸው ሰዎች የቋንቋ ድጋፍ አገልግሎት ከክፍያ ነጻ ለመስጠት ተገቢ የሆኑ እርምጃዎችን እንወስዳለን፡፡

French Creole (Haitian Creole):

Nou pral pran mezi rezonab pou bay sèvis asistans lang gratis pou moun ki pale lang nou pagen ide deyo ak ki pa pale angle byen ase pou pale ak nou sou swen dantè nou ap bay.

German:

Wir werden angemessene Schritte unternehmen, um denen eine gebührenfreie Sprachunterstützung zu bieten, die Sprachen sprechen, die wir möglicherweise in unserer Praxis hören, die aber kein Englisch sprechen, das gut genug ist, um mit uns über die Zahnpflege zu sprechen, die wir anbieten.
Success.ADA.org | © 2016 American Dental Association. All rights reserved. 2

Gujarati:

અમેએવા લોકોને િવના ? ૂલ્યે ભાષા સહાય સેવા ? ૂર? પાડવા ઉ?ચત પગલાં લઇ?ું
?ઓ એ ભાષાઓ બોલે છે ? અમને (તબીબી ) પ્રકે ટ?સમાં સાભં ળવા મળ? શક? અને
?ઓ અમે ? દંત ?રુ ક્ષા પ્રદાન કર?એ છ?એ તને ા િવષે વાત કરવા ?રૂ ?ું યોગ્ય ?ગ્લીશ બોલી શકતા નથી.

Japanese:

実際に練習の中で耳にするく可能性がある言語を話す人々で、弊社が提供している歯科治療について
、英語がそれほど上手でない人々に、無償の言語支援サービスを提供するために合理的な措置を講じ
るつもりです。

Tagalog:

Gagawin namin ang mga makatwirang hakbang para maibigay namin ng walang bayad ang mga tulong na
serbisyo sa wika para sa mga taong nagsasalita ng mga wikang karaniwan naming naririnig sa aming
pagsasagawa at sa mga hindi bihasa sa pagsasalita ng Ingles na sasangguni sa amin tungkol sa pangangalaga
ng ngipin na ibinibigay namin.

Hindi:

हम उन व्यिक्तय? को, जो ?क ऐसी भाषाएं बोलते ह? जो हम अपने अभ्यास म? सभं ा?वत रूप म? सनु ना चाहते ह? और जो हमारे द्वारा
प्रदान क? जाने वाल? डट? ल देखभाल के बारे म? हमारे साथ उ?चत ढंग से अग्रं ेज़ी नह?ं बोलत,े मुफ़्त सेवाएं प्रदान करने के ?लये उ?चत
कदम उठाय?गे।

Russian:

Мы принимаем необходимые меры, чтобы предоставить бесплатные услуги переводчика для общения на
языках, с которыми мы сталкиваемся в нашей практике с клиентами, которые не владеют английским
языком достаточно, чтобы обсудить с нами стоматологическое обслуживание, которое мы предоставляем.

Persian (Farsi):

ما برای ارائھ خدمات ترجمھ رایگان بھ افرادی کھ زبان انگلیسی آنھا برای صحبت با ما درباره خدمات مراقب از دندان ارایھ شده ما در حد
کافی نبوده و بھ زبان ھای صحبت می کنند کھ ما بھ احتمال زیاد در ھنگام کار با آنھا سر و کار پیدا می کنیم گام ھایی منطقی را بر خواھیم
داشت.

Pediatric Dentistry

951 Riverfront Pkwy,
Suite 201
Chattanooga, TN 37402
Phone: (423) 266-0133
Fax: (423) ‍756-5531

Map and Directions

820 Ridgeway Ave
Signal Mountain, TN 37377
Phone: (423) 886-5400

Map and Directions

5572 Little Debbie Pkwy.
Suite 110
Ooltewah, TN 37363
Phone: (423) 238-4090
Fax: (423) ‍238-4091

Map and Directions

150 Stuart Crossing
Cleveland, TN 37312
Phone: (423) 476-2160
Fax: (423) ‍476-2680

Map and Directions

50 Bragg Lane
Ringgold, GA 30736
Phone: (706) 406-2196
Fax: (706) ‍406-2617

Map and Directions

1403 Dug Gap Rd
Dalton, GA 30720
Phone: (706) 226-8706
Fax: (706) 226-7649

Map and Directions

Orthodontics

951 Riverfront Pkwy,
Suite 202
Chattanooga, TN 37402
Phone: (423) 266-8614
Fax: (423) ‍265-0429

Map and Directions

4610 Brainerd Rd.
Suite 3
Chattanooga, TN 37411
Phone: (423) 622-4173
Fax: (423) ‍629-9889

Map and Directions

820 Ridgeway Ave
Signal Mountain, TN 37377
Phone: (423) 886-5400

Map and Directions

4160 N. Ocoee St, Suite 2
Cleveland, TN 37312
Phone: (423) 472-9930

Map and Directions

5572 Little Debbie Pkwy.
Suite 100
Ooltewah, TN 37363
Phone: (423) 622-4173

Map and Directions

19 W. 3rd St
Jasper, TN 37347
Phone: (423) 942–3702

Map and Directions

10621 U.S. 11
Trenton, GA 30752
Phone: (423) 622-4173

Map and Directions

1403 Dug Gap Rd
Dalton, GA 30720
Phone: (706) 226-8706
Fax: (706) 226-7649

Map and Directions

Contact Us

 • Choose a Service